Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w niektórych przypadkach tekst atrybutu TITLE jest taki sam jak tekst lub tekst alternatywny
 • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • możliwość przełączenia na wersję mobilną ułatwiającą korzystanie na urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji dnia: 2024-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Chojnecka oraz Edyta Kosatka, lo1@zeromski.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stary budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przy ul.Ściegiennego 15, nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Ściegiennego i dwa wejścia ewakuacyjne od ulicy Zgody: wejście przy bibliotece szkolnej i wejście WF.
Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Schody nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Na parkingu przed budynkiem szkoły wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Drugi, NOWY budynek, oddany do użytku 22 stycznia 2024 r. jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ulicy Ściegiennego.
Pozostałe dwa wyjścia ewakuacyjne od strony południowej nie mają podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wjechać wózkiem przez wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej, ale osoba asystująca musi przytrzymać drzwi z samozamykaczem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda wyposażona w przyciski na panelu ze znakami w alfabecie Braille’a. Winda umożliwia dostanie się wózkiem inwalidzkim do starego budynku szkoły. Winda zatrzymuje się na 5 poziomach: O (najniższa kondygnacja nowego budynku na poziomie wejscia do budynku), P (parter starego budynku - pół kondygnacji wyżej niż poziom 0), 1 (piętro NOWEGO budynku), 1s (piętro 1 starego budynku - pół kondygnacji wyżej niż poziom 1 NOWEGO budynku), 2 (piętro 2 starego budynku).
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
Toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach znajdują się na parterze i 1 piętrze NOWEGO budynku.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.