Wyprawka szkolna 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

Warunki przyznania pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie

 1. uczący się w szkołach na terenie Miasta Kielce,
 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych mogą otrzymać uczniowie: - słabowidzący,

 •  niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60,949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1287) uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do liceum ogólnokształcącego.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Zasady udzielania pomocy:

 1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie do 8 września 2020 r (termin ustalony w zarządzeniu nr 350/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 sierpnia 2020 r.).
 3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego, oraz materiałów ćwiczeniowych nie może przekroczyć 445 zł dla ucznia.

Informacje dodatkowe

 1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych).
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Pliki do pobrania