Warsztaty historyczne dla uczniów klas humanistycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2020

W dniu 14 lutego 2020 r., w auli szkolnej, zorganizowane zostały warsztaty historyczne dla uczniów klas humanistycznych: 1A, 1Ag i 2A, realizowane w ramach szkolnego projektu „Spotkania z historią w Żeromskim”. Tym razem w murach naszej szkoły gościliśmy Panią dr hab. prof. UJK Sylwię Konarską-Zimnicką, prodziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematem spotkania były późnośredniowieczne krakowskie prognostyki, kalendarze i horoskopy astrologiczne jako źródło do poznania przeszłości. Zgromadzona młodzież została zapoznana ze specyficznymi źródłami historycznymi jakimi bez wątpienia są prognostyki astrologiczne (iudicia, kalendarze, almanachy, etc.), a których zwyczaj tworzenia związany był z rozwojem tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-astrologicznej.

Mistrzowie krakowscy piastujący funkcję profesorów katedry astronomii i astrologii zobligowani byli do układania rokrocznie prognostyków, w których zamieszczali bazujące na mającym nastąpić układzie ciał niebieskich prognozy astrologiczne dotyczące niemalże każdej płaszczyzny życia ówczesnego społeczeństwa – prognozy odnoszono do handlu, gospodarki rolnej, urodzaju lub nieurodzaju; obejmowano nimi zagadnienia natury politycznej, ale też kwestie małżeństwa, posiadanego potomstwa i jego wychowania; obszerne ustępy poświęcano prognozowaniu pogody, a więc astrometeorologii. Szczególny nacisk kładziono także na zagadnienia medyczne, albowiem kwestia zdrowia i choroby stanowiła kluczowe zagadnienie, które było istotne dla przedstawicieli wszystkich, bez wyjątku, stanów społecznych. Równie wartościowym źródłem są spersonalizowane horoskopy, których adresatami, ze względu na wysoką cenę usług profesjonalnego astrologa, byli przedstawiciele rodów królewskich i możnowładczych, zamożnych mieszczan czy duchowieństwa. Wszyscy adresaci horoskopów pragnęli, za pośrednictwem prognoz astrologicznych, przewidzieć przyszłość. A właśnie prognostyki, kalendarze oraz horoskopy prezentowały owe, jak mawiano "obietnice niebieskie", na które, jeśli były pomyślne, czekano z radością; jeśli zaś były niepomyślne - dawały czas na przygotowanie się na to, co miało nadejść...

Po wysłuchaniu tego niezwykle ciekawego wystąpienia, bogato ilustrowanego ikonografią, nasuwa się wniosek, że tak jak w przeszłości, tak i teraz istnieje ogromne zainteresowanie przewidywaniem przyszłości.

Autor: Dariusz Wojciechowski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Spotkania z historią w Żeromskim

    Spotkania z historią w Żeromskim