Wyprawka szkolna 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  04 lipca 2019 r. (Dz. U. z 18 lipca 2019 r. poz. 1342) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Warunki przyznania pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników:                   

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie:

a) uczący się w szkołach na terenie  Miasta Kielce,
b) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą otrzymać uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do  liceum ogólnokształcącego.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie "Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny. 

Zasady udzielania pomocy: 

 1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia albo
  na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do 09 września 2019 r .
 3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy  w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie może przekroczyć 445zł dla ucznia.

Informacje dodatkowe

 1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 - "Wyprawka szkolna".