Wyprawka szkolna 2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2015

Informacja dla rodziców uczniów I LO m. S. Żeromskiego w Kielcach Zasady udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1. uczniom (bez względu na klasę do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016):
   1. słabowidzącym,
   2. niesłyszącym,
   3. słabosłyszącym,
   4. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
   5. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

-   posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców  ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia,  a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Pomocy udziela się uczniom:
  1.  uczniom klas I-III liceum wymienionych w pkt. 1a – bez względu na wysokość dochodu członków rodziny – wniosek
 3. Wartość  pomocy nie może przekroczyć kwoty – 445 zł
 4. Wnioski składa się do dyrektora szkoły w terminie do 11 września 2015 roku.
 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 1a, do wniosku  należy dołączyć kserokopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa a art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Dyrektor szkoły  zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury VAT, rachunku wystawionych imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników.

 

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku   w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych – Dz. U z dnia 2 lipca 2015r. poz. 938,
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków   o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  w 2015 r.